De Bijbel God-zorgt-voor-jouzegt: "Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is (dat Hij Gods Zoon en onze Redder is) is een kind van God" (1Johannes 5:1)."En allen die Hem aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden" (Johannes 1:12). Om u te helpen: U bent nu Gods eigendom. Uw naam is geregistreerd in Hemel. U bent Gods eigen kind. De Here Jezus beklemtoonde dit gegeven in:(Lucas 10:20). maar verblijdt u …dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.

tabernacle-koperen-brandofferaltaar-tekening 240x184Exodus 27:1-8 DE BESCHRIJVING
Vers 1. Een altaar van sittimhout. Afmeting: 5 el x 5 el (vierkant) x 3 el hoogte.
Vers 2. Er zijn 4 hoornen op zijn 4 hoeken. Uit dat altaar zullen de 4 hoornen zijn.

tn tabernakel-buitenste-tabernakelkleedExodus 26:14b

Ook hier geen vermelding van maat, geen delen, niets is er aangegeven.
Het dassen-vel is het vel van de z.g. zee-hond.
Het leer van deze huid is zeer taai en buitengewoon bestand tegen allerlei weers-invloeden.
Het dassen-vel beschermt de ganse tabernakel, en omdat het het bovenste kleed is, komen hierop de stormen, regens, rukwinden, etc. het spreekt ons dus van O O R D E E L !

Exodus 26: 1-14dekkleden

Inleiding:
Er zijn 4 kleden, en zij bedekken de Tabernakel
Ze zijn als het ware als een tent over de Tabernakel gelegd.

Deze 4 dekkleden zijn:
1. Het Tabernakelkleed Exodus 26:1-6
2. Het Geitenharenkleed Exodus 26: 7-13
3. het kleed van rode Ramsvellen Exodus 26: 14a
4. het kleed van Dassenvellen Exodus 26: 14b

biddende-handen-3Gebed is:
de grootste aan te boren bron van kracht, in het bijzonder in d e z e tijden, hoewel zijn vermogen en macht thans niet altijd gewaardeerd worden.
Bidden is:
het schreeuwen van de ziel tot God.
Het is de gemeenschap van het hart met de hemel.
Ons grootste gemis aan kracht, die ons juist gewordt door het gebed!

aambiddingGods belangrijkste doel van een Pinkster-ervaring is:
kracht uit te delen aan de gelovigen om tegen anderen te getuigen van Jezus Christus.

Het woord "getuigen"betekent letterlijk, "het vermogen om door te geven wat men gezien, gehoord of ervaren heeft".
Het eerste wat de Heilige Geest doet is: Jezus Christus tot een werkelijkheid voor ons maken.
Daarna bekwaamt Hij ons om van deze levende Heer te getuigen, door Zijn leven te tonen aan anderen dóór het onze heen, in gedachten, woorden en daden.

hogepriesterLaat ons de kleuren nog nader bekijken:

Hemelsblauw: opstandingskracht, die de dienstknecht van Gomoet hebben om de werken van de duivel te verbreken.
Dit lezen wij voornamelijk in het Evangelie van MARKUS, waar de kracht van God bij uitnemendheid naar voren treedt.

Purper: wijst op koningsmajesteit (denk aan de purperen koningsmantel).
Deze eigenschap komen we voornamelijk tegen in het Evangelie van MATTHÉÜS, waar Jezus wordt voorgesteld als Koning in Zijn vergevende liefde.
Let op: een koning is altijd het tegengestelde van een dienstknecht.

Scharlaken: wijst op het bloed van menselijk lijden. Dit wordt ons duidelijk in het Evangelie van LUKAS, waar Jezus wordt voorgesteld als de Zoon des mensen, m.a.w. waar het zuiver menselijk van Zijn wezen naar voren treedt

highprst

DE HOGEPRIESTER
In Exodus 28 zijn 2 soorten kledingstukken vermeld, te weten
1.De hoge priesterlijke kleding Exodus 28: 1-39; 42, 43
2.De priesterlijke kleding Exodus28: 40,42,43
DE HOGE PRIESTERLIJKE KLEDING.
Exodus 28:4 Deze bestaat uit:
* een efod;
* een blauwe mantel;
* een rok met oogjes;
* een gordel;
* een hoed;
* een vierkante borstlap des gerichts vers 15,16;
* de linnen onderbroek.