tn tabernakel-derde-kleed(3e kleed ) geeft ons het beeld van LIEFDE, nl. het deksel van roodgeverfde ramsvellenExodus 26:14a.
De beschrijving: De tekst geeft slechts aan: maak een deksel van roodgeverfde ramsvellen.
Er zijn geen maten aangegeven, ook geen delen, niet anders dan de rode kleur van het bloed en vellen,
die logisch aan elkaar gehecht zijn; ook het aantal vellen wordt hier niet genoemd.

De geestelijke betekenis:
De rode kleur = de bijbelse kleur van het BLOED.
Genesis 22: 7 - 13Het meest schitterende schaduwbeeld van de offerande van het Goddelijk offer is Izaak,
de zoon van Abraham, als het typebeeld van Jezus Christus.


Toen God zag, dat Abraham gewillig was - de prijs wilde betalen van zijn enige zoon - behoefde hij niet tot de daad over te gaan - kreeg in de plaats van Izaak een RAM.
Abraham offerde dit als brandoffer i.p.v. zijn zoon.
Doordat Abraham overgegeven was en gewijd was aan God, was hij in staat dat offer te brengen.
De ram duidt dus aan:OVERGAVE & WIJDING.
Bij de wijding van de priesters zien we o.a. dat 2 rammen moesten worden geofferd:
de 1e als brandoffer de 2e als beweeg en hefoffer
Deze 2 rammen hadden als symboliek de eigenschappen van Overgave en wijding, die van de priester geëist werd.
Hierin komt duidelijk tot uitdrukking de betekenis van het roodgeverfde ramsvellenkleed, n.l.
DE LIEFDE GODS in OVERGAVE & WIJDING

Johannes 3:16De ram - Jezus, rood door het bloed dat Hij stortte op het Kruis.
Een liefde - grenzeloos wijd - ZONDER MAAT - geen menselijke, aardse of wereldse maat
- een liefde, DIE NIET TE METEN IS !! Alzo was het kleed van de roodgeverfde ramsvellen, zonder maat!

Hier geen sprake van 2 delen, zoals bij de 2 vorige kleden, die wijzen op geloof en geloofswerken, heiligheid en heiligheidswerken.
Hier is ALLEEN LIEFDE - een alles dekkend kleed der liefde - de bron, waar alles uit ontspringt.Geloof en geloofswerken, heiligheid en heiligheidswerken - dit alles moet worden omhuld met de mantel der liefde.
Liefde BEDEKT ALLE DINGEN1 Korinthe 13:7

GOD IS LIEFDE - 1 Johannes 4: 7,8
De oorsprong van liefde is God, en deze liefde uit zich in liefde tot de anderen, zoals Christus' liefde uiting vond in haar betoning tot het mensdom. Vandaar dat ook meerdere vellen werden gebruikt voor het kleed.
Deze liefde voor elkander moet zo zijn, dat ze leidt tot OFFERANDE - een ieder t.o.v. zijn naaste - een liefde, die zich weet te geven, ja zelfs zodanig, dat we ons leven durven te geven voor elkander -1 Johannes 4: 10 -11
Gelijk een ram, die gewillig is geslacht te worden - Jezus, het Lam van God "als geslacht"Openbaring 5:6,verdragende smaad en hoon tot het uiterste toe!

Een liefde voor en tot ALLEN -
niet t.o.v. bepaalde personen en kringen alleen = geen partij-liefde dit leidt tot funeste groepsvormingen!
Elkeen, die deze liefde bezit, behoort tot de geestelijke tabernakel!

Wie zijn broeder haat, is in de duisternis! dus niet in Tabernakelverband; dit is het gebied, waarin hij direct onder Gods oordeel staat -1 Johannes 2: 9-11, Johannes 3:19
Oordeel Gods over de duisternis.Wij moeten zorgen in deze broederlijke liefde te staan!
Onttrekt iemand zich uit het broederlijk verband, zo komt hij onder het oordeel Gods!
Al is de Gemeente hoe ziek ook, al zijn er twistten en tweedrachten van allerlei aard, zo hebben wij ons nog niet van haar te onttrekken; we moeten integendeel ons licht (=liefde) doen schijnen.

Zich onttrekken wil zeggen:
1e wij ontwijken de geestelijke strijd, of 2e wij voelen ons hoger (geestelijker) dan de anderen!
Wij vergeten dan ons eigen beeld te zien m.a.w. men lijdt aan zelfgerechtigheid-Lukas 18:9-14

De tabernakel -gemeente - wordt bedekt door 3 kleden:
1e het tabernakelkleed= het kleed des GELOOFS
2e het geitenharenkleed= het kleed der HOPE
3e het rode ramsvellenkleed= het kleed der LIEFDE


Dus het dekkleed van:HOOP GELOOF LIEFDE
Waar liefde het voornaamste is, zo zal dit kleed de beide andere overdekken.
De meeste van de drie is liefde -1 Korinthe 13:13

We kunnen geloven: en toch liefde niet bezitten
We kunnen geheiligd zijn en toch liefde niet bezitten (=3e kleed)

We kunnen b.v. onverschillig zijn t.o.v. het verloren gaan van onze naaste;

Over liefde spreken is eenvoudig;
Over liefde leren is gemakkelijk, op anderen wijzen dat zij geen liefde bezitten is nog eenvoudiger!
Maar waar het om gaat = zelf liefde te bezitten en die uit te delen aan anderen,
naar het voorbeeld van Christus!Johannes 13:34 Johannes 15:12 Efeze 5: 1,2