tabernacle-gouden-wierookaltaar-tekening 164x123Behandelde schriftgedeeltes: Exodus 30:1-10, 34-38, Exodus 37:25-29

De beschrijving van het gouden wierookaltaar.Exodus 30:
Vers 1.Een altaar des reukwerks gemaakt van sittimhout. (met goud overtrokken)
Vers 2.De afmetingen: hoogte 2 el; lengte 1el; breedte 1el; 4 hoornen uit dat altaar.
Vers 3. Het altaar en de 4 hoornen zijn overtrokken met goud en er is een gouden krans rondom.
Vers 4. 4 Gouden ringen (aan elke zijde 2) tot plaatsen van de handbomen,om het altaar te dragen.
Vers 5.2 Draagbomen van sittimhout(1) met goud overtrokken.


Vers 6. De plaats: vóór de voorhang, die voor de arke des verbonds is.
Vers 7,8.Aäron = de hogepriester. Hij zal daarop aansteken welriekende specerijen
elke morgen als hij de lampen van de kandelaar aangestoken heeft, en ook elke avond -
dus 's morgens en 's avonds (de ganse dag) zal hij de welriekende specerijen aansteken.
Het is een geregeld reukwerk voor het aangezicht des Heren.
Vers 9. Het is verboden het volgende daarop te branden: vreemd reukwerk, brandoffer, spijsoffer, drankoffer.
Vers 10.Eens in het jaar zal Aäron verzoening doen met het bloed van het zondoffer der verzoeningen.
Het is een heiligheid der heiligheden.

DE GEESTELIJKE BETEKENIS.
'Altaar' - Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord 'ALTARE' = Alta Ara wat betekent hoge haard.
De naam geeft dus enigermate de vorm aan en het doel.
Het is dus een verhoogde plaats, waar vuur brandt.
De Hebreeuwsche naam 'Mizbeach' verwijst naar een plaats om te slachten en te offeren.
Dit is meer toepasselijk voor het BRANDOFFERALTAAR, waar de geslachte offerdieren werden verbrand,
als een offer tot God. Dus NIET bedoeld voor het Gouden wierookaltaar, daar hier GEEN brand, spijs en drankoffers mochten worden geofferd. Exodus 30:9

HET REUKALTAAR
Het is een verhoogde plaats, waar het reukwerk omhoog stijgt.
Het is een plaats des gebeds, waar God en de mens elkaar ontmoeten.
"Het branden van reukwerk" betekent: de tot de Heer opstijgende gebeden.
Luk 1:10 " ….biddende te ure des reukoffers".
Psalm 141:2 " mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw aangezicht".
Openbaring 5:8 "….citers en gouden schalen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen".
Openbaring 8: 3,4 "….een altaar, met gouden wierookvat…..veel reukwerk….met de gebeden van alle heiligen".
Het gebed moet volkomen overgegeven zijn aal de leiding van de Heilige Geest, de 'Paracletos' (in het grieks) = de 'Helper' bij uitnemendheid in het gebedsleven. Romeinen 8:26 ; Zacharias 12:10.
Dit geldt voor elke christen afzonderlijk, maar meer nog voor de gehele gemeente; zij moet één gebedsaltaar van gezamenlijk gebed zijn Openbaring 8: 3,4 Dit is de onherroepelijke eis van God.

AFMETINGEN VAN HET ALTAAR:Uit de afmetingen weten we dat het altaar vierkant is.
Dit wijst op alle 4 windrichtingen ( noord - zuid - oost - west), d.w.z. het gebed is bestemd voor allen
en de ganse wereld. Maleachi 1: 11 De gemeente heeft tot taak te bidden voor "alle mensen"; 1 Tim.2:1-4

DE GOUDEN KRANS AAN HET ALTAAR
KRANS: De woorden krans, kroon en diadeem, hebben min of meer een gelijke betekenis.
Een kroon staat in de Bijbel voor HEILIGHEID EN HEERLIJKHEID, en de eigenschappen daarvan.
KRANS verwijst naar de heilige en intense gemeenschap bij het wierookaltaar.

DE 4 HOORNENHoornen overtrokken met goud zijn een symbool van goddelijke kracht.
Lees: Psalm 18:3; Habakuk 3:3,4 De kracht van Christus, Lukas 1:68,69 en Openbaringen 5:6 "Een hoorn der zaligheid" = de kracht der zaligheid = Jezus, onze Zaligmaker; Matthéüs 1:21; Lukas 2:30
Het bloed van het zondoffer der verzoening = de prijs der verlossing, door Christus betaald; Hij heeft alles voor ons volbracht, eenmaal ingegaan in het heiligdom heeft Hij een eeuwige verlossing voor ons teweeggebracht en Hij leeft om voor ons te bidden Hebr.9: 12 ; Hebr. 7:25; Hebr. 10:19.
Dit bloed der verzoening = de grondslag van de opstandingskracht en de kracht van de Heilige Geest.

DE PLAATS VAN HET ALTAAR.Het altaar staat vóór de voorhang. Het dichtst bij de arke des verbonds, d.w.z. dat het gebed een zeer belangrijke plaats heeft in het heiligdom.
DE VOORHANG= een beeld van het vlees.Toen Christus stierf aan het kruis, scheurde de voorhang, en de weg naar de arke des verbond = Gods troon, was vrij; Matthéüs 27:50; Hebr. 10:19-22

HET GEBED= het middel tot volle kruisiging van het vlees en al de begeerten; vlees zal geen stem meer hebben, wanneer de Heilige Geest volkomen beslag op ons legt (hout omwikkeld met goud!)

(1) SITTIMHOUT: = beeld van het vlees (van de mens) dat aangedaan of overtrokken moet worden met goud, wat een symbool van de Heilige Geest is.