the20court20of20the20tabernacle2020Exod279-13De indeling van de tabernakel (tent der samenkomst) onderscheidt zich in het Voorhof, het Heiligdom en het Allerheiligdom.
God Zelf had het plan ontworpen en was ook de Bouwmeester daarvan.
Opdat Hij in het midden van Zijn volk kon wonen.Exodus29:45
De tent was door de omheining afgescheiden van het volk van Israël.
Er was alleen toegang tot de tent via 'de Poort' welke 3 ingangen had en 4 pilaren.
Dit wijst op de 4 evangeliën waardoor wij kennis nemen van de 3-enige God:
Vader, Zoon en Heilige Geest.


Het eerste object wat gezien wordt is het Brandofferaltaar, dat ons vertelt van al de offers die gebracht moesten worden om tot verzoening te komen met de Vader.
Het bloed van de offerdieren werd één maal per jaar door de Hogepriester tot in het allerheiligdom binnengebracht.
Het altaar is een verhoogde plaats en wijst ons naarHET KRUIS VAN CALVARIEwaar God en mens zich verzoenen middels het offer van Jezus Christus, het Lam van God!
Johannes 12: 32-33 Johannes 1:29 2 Korinthe 5:18-19,21
"En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.

Want God was in Christus Zichzelven verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd".


Het wasvat is het tweede object wat wij in het voorhof tegenkomen.
Het was bedoeld voor de priesters om hun handen en voeten te wassen, vóór- dat zij de tent der samenkomst binnengingen.

De geestelijke betekenis hiervan is deWATERDOOP, dat na onze bekering en onze wedergeboorte de volgende stap is.

Het afleggen van het oude leven, immers als wij Jezus als onze Verlosser en Zaligmaker aanvaarden krijgen wij een nieuw leven in Hem. Dus het oude leven mag 'begraven' worden in de Waterdoop.
Romeinen 6:4 "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders,

alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden."

Dan is daar deDEUR, een tapijt gemaakt van geborduurd werk. Op zijn plaats gehouden door 5 pilaren.


In totaal zijn er 3 ingangen:1. de Poort 2. de Deur 3. het Voorhang.


Door de deur komen wij in het Heiligdom,waar 3 voorwerpen staan: de gouden kandelaar - de tafel der toonbroden - het wierookaltaar

De kandelaar- is gemaakt uit één talent gelouterd goud en heeft 7 armen
en verwijst naar het licht verspreiden (getuigenis).
De tafel der toonbrodenen hetwierookaltaar zijn gemaakt uit sittimhout, overtrokken met goud. De geestelijke betekenis van deze objecten zijn in het kort:
Kandelaar= licht verspreiden voor Jezus, zonder deze kandelaar zouden de priesters hun werk niet kunnen doen.
Tafel met (2 rijen van 6) toonbroden= het dagelijkse woord van God, wat plaats moet krijgen op de tafel van ons hart.

De wierookvaatjes op de toonbroden wijzen naar onze aanbidding die voortkomt uit onze ervaring enovergave aan het Woord van God.

Wierookaltaar= het verst vooruitgeschoven object tegen het voorhang aan,
dat wijst op ons gebedsleven. De bekleding van het sittimhout met goud wijst op ons karakter dat overkleed moet worden met het goud van Gods Heilige Geest. Het voorhang dat het heiligdom scheidde van het allerheiligdom scheurde van boven naar beneden toen Jezus stierf op Golgotha, waardoor de toegang tot God vrij was.

Slechts éénmaal per jaar ging de Hogepriester gekleed in de witte rok met oogjes het heiligdom binnen met een schaaltje met bloed van de offerdieren.
Achter het voorhang bevond zich de Arke des Verbonds, gemaakt van sittimhout en van binnen en van buiten bekleed met goud.
In de ark bevonden zich 3 objecten die daar permanent in moesten blijven
en die wijzen naar de drie objecten in het Heiligdom n.l:
de bloeiende staf van Aäron
(wijst naar de gouden kandelaar/getuigenis),
de kruik met manna

(wijst naar de tafel der toonbroden / Jezus het Brood des Levens)
en de twee stenen tafelen
(wijzen naar het wierookaltaar / God de Vader,bron van heiligheid en liefde)
Veel en veel meer is over de tabernakelstudie te vertellen:
o.a. de kleuren, de materialen de gebruiken, de offers, de tabernakelklederen, de berderen en de gouden kranzen om de tafels.

Het zou te ver gaan om hier op deze plaats alles te vernoemen.
Het heeft onze levens veranderd en doet dat nog dagelijks.
De tabernakelstudie geeft je een diep inzicht in de wijsheid en liefde van God.