wasvat

LeesExodus 30 : 17- 21
vers 17God's bevel tot Mozes i.v.m. het maken van het koperen wasvat.
vers 18Een wasvat van koper met een koperen voet om hierin het water te doen.
Het doel = om zich te wassen.
De plaats: tussen de tent der samenkomst en het brandofferaltaar.
vers 19Aäron en zijn zonen moesten er hun handen en voeten wassen.
vers 20a.Voor zij de tent der samenkomst binnengingen, moesten zijn zich met water wassen -opdat zij niet sterven zouden.


b. Ook voordat zij bij het brandofferaltaar dienden en het vuuroffer voor de Here aanstaken.
vers 21Zij moesten handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven zouden.
Dit is een eeuwige inzetting voor hem en zijn zaad, bij hun geslachten.
Het wasvat was gemaakt van de gepolijste, koperen spiegels van de heilige vrouwen van Israël, die zij als hun hefoffer brachten voor God;
Exodus 38 : 8; 25: 1-3vergelijk ook metOpenbaringen 6: 9-11

De geestelijke betekenis, verbonden aan het wasvat is: de waterdoop.
De gedachte verbonden aan het wasvat is:
* Het laatste voorwerp in de voorhof, tussen het brandofferaltaar en tent der samenkomst
Deur = de doop met de Heilige Geest)
* Het is gemaakt van koper (=oordeel)
* Het is voor de reiniging van de priesters, voordat zij de dienst in het heiligdom zouden doen, opdat zij niet sterven.
Het wasvat is gemaakt van koper; het koper van de spiegels van de vrouwen is er voor gebruikt.
Deze voorwerpen waren gladgewreven bronzen platen, die een flauw beeld weerspiegelden.
De geestelijke gedachte komt overeen met de doop-gedachte, nl. de spiegels spreken ons van vrouwelijk schoon,
het opwekken van de zinnen naar schoonheid, begeerten aanwakkeren, etc.; deze bronzen platen werden ingeleverd (=beëindigen) om een wasvat te maken.
Dit verwijst naar beëindiging van het vlees. Dat deze gedachte ons hart zal vervullen: nl. dat het oude ( = het vlees) voorbij, ziet het is alles nieuw ( = geestelijk leven) geworden.

KOPER = OORDEEL
Matthéüs 3:7-8- Het ontvlieden van de toekomende toorn.
Galaten 3:13- Het oordeel viel op Hem aan het kruis.
Wie Hem aangenomen heeft en met Hem begraven wordt (= de waterdoop), wordt gerechtvaardigd door het aandoen van Christus -
Galaten 3:27en wordt zo vrij van de toorn van God.
De Farizeeën en schriftgeleerden wensten de toekomende toorn te ontvluchten, zonder Christus aan te nemen dit kon niet.

Openbaring 15:2, 4-8Het oordeel (=kopergedachte)
Bij de glazen zee (waterdoop) in de hemelse tabernakel. De grote schare, die het oordeel niet treft, zijn zij die stonden aan de glazen zee, en zongen het lied van Mozes(Exodus 15:1-19)en het gezang van het Lam
( Openbaringen 5:9 -10)

Exodus 15: 1-9- Het lied van Mozes = na de ondergang van de legerscharen van Farao in de Rode zee.
Hier zien we de gedachte van oordeel (dood) en redding (opstanding) in de waterdoop:
* Oordeel = Farao en zijn legerscharen;
* Redding = Mozes en de Israëlieten;
* Openbaring 5:9,10 = Het gezang van het Lam; het kruis (bloedteken) en God dienen (priesterschap)


DE GLAZEN ZEE Openbaring 4

Het wasvat van de Israëlitische tabernakel was een beeld van de glazen zeeOpenbaring 4:6; Openbaring 15:2,8.
In de bijbel wordt zeer weinig gesproken over de glazen zee.
InOpenbaring 15:2wordt gemeld: De overwinnaars staande aan de glazen zee, terwijl de laatste oordelen Gods over de aarde worden uitgestort.
Niemand kon de tempel ingaan, alvorens deze oordelen waren beëindigd.Openbaring 15:8
Verder weten we niet veel over de glazen zee.
De christelijke doop is dan de afschaduwing van wat er eenmaal in de hemel gebeuren zal,
wanneer wij, christenen die behouden zijn, eens komen te sterven, nl.:
a. een beëindiging van alle vlekken der zonde; b. een begin van de volle heerlijkheid.

InOpenbaring 15:8lezen we dan ook, dat de heilige schare van kinderen Gods niet de tempel kan binnentreden, voor de laatste oordelen over de zonden van de wereld zijn uitgestort, en dus afgerekend werd met de zonde.
Wat een genade om aldus het watergraf in te gaan, nl. de Bijbelse waterdoop, met de zekerheid de goddelijk ordonnantie te vervullen.
Wat een genademiddel van God.
De vlek van de zonde is weggenomen, en mens is nu volkomen gekleed in het witte kleed der rechtvaardigmaking, nadat we uit het watergraf zijn getreden. Halleluja!