tabernakel-tweede-kleedExodus 26:7-13
De beschrijving: over het tabernakelkleed bevindt zich een deksel van geitenhaar,
en dit is als een tent boven de tabernakel geplaatst.
Dit geitenharenkleed bestaat uit: 11 (elf) gordijnen.
De maten: de lengte van 1 gordijn is 30 el, de breedte van 1 gordijn is 4 el. Deze 11 gordijnen zijn verdeeld in 2 groepen: één van 5, één van 6. Het 6e gordijn van de andere groep is dubbel en hangt voor op de tent. Deze 2 groepen gordijnen zijn aan elkaar vastgemaakt met 50 striklisjes aan elke kant van elke groep.
Ook zijn er 50 koperen haakjes, en deze haakjes zullen in de striklisjes worden gedaan; alzo wordt de tent van geitenhaar als één geheel.De helft van de achterste groep gordijnen bedekt.


het achterste gedeelte van de tabernakel, en ook aan weerszijden van de tabernakel hangt het geitenharengordijn 1 el langer dan het tabernakelkleed.
Zo bedekt het geitenharengordijn de gehele tabernakel.

DE GEESTELIJKE BETEKENIS:
Wat is de betekenis van 'haar'? 'Haar' is ons gegeven tot deksel, en wel een bedekking van het heiligdom.
Denk aan het hoofdhaar - een bedekking van het heiligdom.
De gelofte van het Nazireeërschap -Numeri 6:5;hierin lezen we, dat de Nazireeër
(= de afgescheidene Gods) geen scheermes over zijn hoofd zal laten gaan, totdat de dagen vervuld zullen zijn, die hij zich de Here zal afgezonderd hebben.
Alzo zal hij HEILIG zijn, en laat hij de lokken van zijn haar groeien.
Het is dus een teken van heiligheid.
InRichteren 16:17-21 lezen we, hoe Simson's 7 haarlokken (=een symbool van de kracht Gods)
werden afgesneden, waardoor hij krachteloos werd.
Simson was een Nazireeër = dus een afgescheidene Gods.
De kracht van de Heilige Geest was op hem; dit werd uitgedrukt in de 7 lokken, m.a.w.
deze 7 lokken = een symbool van de 7 Geesten Gods ofwel de Heilige Geest.Openbaring 5:6
Uit het bovenstaande leiden we af, dat 'haar' als symboliek heeft:
DE HEILIGHEID VAN DE HEILIGE GEEST.

Hooglied 4:1 Hooglied 6:5
Hier nog een dieper betekenis, n.l. het haar van Salomo's bruid
= een kudde geiten, die het gras van Gilead afscheren.
De bruid van Salomo = een typebeeld van de BRUID VAN CHRISTUS, en haar 'haar' getypeerd als geiten (= typebeeld van de kinderen Gods), die vredig het voedsel van de weide eten, m.a.w.
kinderen Gods, die in heiligheid tezamen genieten in vrede van het voedsel uit Gods Woord ( = Gods weide).
De volle betekenis van 'haar' = de heiligheid Gods, die als een deksel op de kinderen Gods wordt gelegd.
In het tegenbeeld inLeviticus 14:8,9treed dit goed naar voren, n.l. als een Israëliet in zonde valt en dit zich uit in melaatsheid, zo is hij verplicht zijn haar af te scheren.

DE 11 GORDIJNEN.
Net als het tabernakelkleed bestaat dit heiligheidskleed ook uit 2 delen.
De 1e groep: 5 gordijnen. De 2e groep: 6 gordijnen (5+1); hiervan is het 6e gordijn dubbel, en hangt voor de ingang van de deur, en betekent:HEILIGHEID & HEILIGHEIDSWERKEN.

Enkel geloof en geloofswerken zijn niet voldoende om bij Jezus' komst Zijn aangezicht te kunnen aanschouwen.
Er behoort nog iets anders te zijn, nl. HEILIGHEID.
Geloof en geloofswerken zijn heerlijk, en doen ons overwinnen elke aanval van de boze, doch heiligheid en haar werken heeft haar oog gericht op Jezus' komst, en werkt dit uit in een reiniging bij het kind van God.
1 Johannes 3:2,3
Heiligmaking staat in wonderbaar verband met de factorHOOP!

Het 6e gordijn
Het 6e gordijn dat voor de ingang van de tabernakel hangt is dubbel geweven en drukt uit de waarheid, die geschreven staat inHebreeën 12:14, nl. dat zonder vrede & heiligmaking niemand de Here ooit zien zal.
Deze twee gaan gepaard, met vrede Gods en heiligmaking.
Alzo hangt dit 6e zware DUBBELE GORDIJN VAN VREDE & HEILIGMAKING voor het heiligdom van de tabernakel Israël.
We zullen nooit Gods heerlijkheid kunnen aanschouwen, indien we niet ingaan in de ervaring van vrede & heiligmaking -twee dingen, die ten nauwste aan elkaar verbonden zijn.

Is er vrede in uw hart? Is er een diep verlangen naar heiligmaking?
Vormen deze twee de toestand in uw hart, uw leven, uw huis?
Dit is niet te vinden in het oude leven, in de oude mens, maar alleen in de vernieuwing door de Heilige Geest.
Wanneer vrede ontbreekt zal daar de antipode = onvrede (herrie's, vechterijen) en onreinheid (wellusten) gevonden wordenJakobus 4:1-3
De wortel van herrie's, vechterijen is onreinheid (begeerten etc.)1 Petrus 1:2
Dit wordt uitgedrukt in de 50 striklisjes, d.w.z. dat heiligheid en heiligheidswerken aan elkaar verbonden moeten zijn.
Zij zijn een uitvloeisel van Pinksterkracht.
Ze kunnen nooit in eigen kracht worden volbracht, of men vervalt in namaak.

Waarschuwing: voorzichtig zijn voor een masker van z.g. heiligheid, die o zo graag wordt opgezet.
Dit zal niet kunnen voortbestaan; eens wordt door de Heilige Geest alles geopenbaard.

De vijftig koperen haakjes
De 50 koperen haakjes, die in de striklisjes zijn gezet.
* Zij zijn van koper, dus niet van goud, zoals bij het 1e kleed (tabernakelkleed)
* Deze haakjes bevinden zich IN de striklisjes.

Wij hebben reeds eerder mogen opmerken, dat koper te maken heeft met OORDEEL, en dan is de betekenis ook heel eenvoudig, nl. dat heiligmaking de factor oordeel inhoudt.
M.a.w. oordeel, wanneer de werken getuigen van onheiligheid.
Het oordeel is echter van dien aard, dat het meewerkt tot een aaneen hechting en niet tot een verwoesting
(vandaar dat er hier sprake is van haakjes in de striklisjes).
De juiste houding t.o.v. onheilige daden die we aan onszelf ontdekken is, niet opstandig zijn of ontmoedigd, doch eerlijk onder ogen zien en belijden aan Jezus, die ons vergeeft en ons door Zijn reiniging dichter tot God brengt1Johannes 1:9
Indien wij onszelf oordelen, zo worden wij niet geoordeeld door God met de wereld
1Korinthe 11: 31,32Heiligheid en heiligheidswerken hebben te maken met God en het onderlinge verband
tussen kinderen Gods; vandaar dat het kleed bestaat uit miljoenen haren samen gevlochten.

Heiligheid betrachten, niet als een kluizenaar, maar in ons contact met elkaar.