Hogepriester reukofferaltaarEXODUS 30:34

MIRRE-SAP / ONYCHE / GALBAN / ZUIVERE WIEROOK (WIT)
1.MIRRE-SAP
De letterlijke betekenis van het grondwoord"mirre-sap" in het Grieks is:'alles wat druppelt', zoals de zuivere mirre.
Mirre betekent: "druppelen als tranen' en het druppelt als tranen uit de stam van de mirre-boom.
In het Hebreeuws is de betekenis 'bitter'.
Mirre heeft ook een bittere smaak, het werkt stelpend en werd als een opwekkend middel aangewend.
Ze is kostbaar en sterk geurend.


Genesis37: 25-kostbare handelswaar.
Matthéüs 2:11-kostbaar geschenk.

DE GEESTELIJKE BETEKENIS.
Het bloed van Christus, dat druppelde uit Zijn wonden. Het is bitter (lijden) als het te maken heeft met onze zonden;
sterk geurend vanwege verlossing en reiniging; stelpend omdat het doet ophouden van zonden te doen, en het stilt het leed door zonden veroorzaakt.
Het is kostbaar-1 Petrus 1: 18, 19.
Onze verlossing door het bloed is zeer kostbaar.
Het offer van Christus moet de grondslag zijn van onze aanbidding.

2.ONYCHE
Een soort schelp, die bij verbranding een sterke geur verspreidde.Het werd ook als medicijn gebruikt.
De bewerking en gebruik; "tot pulver gestoten (vers 36) "verbranden "hieruit stijgt een welriekende geur op.

De geestelijke betekenis is duidelijk. Dit is het beeld van Christus: verbrijzeld aan het kruis, verteerd door het vuur van God's toorn, welriekend voor God:Efeze 5:1,2
Met 'deze' Christus moeten wij gemeenschap hebben in het gebed, dit brengt ons tot aanbidding en aanschouwen.
Dit moet ook ons offer zijn van God gevraagd.Romeinen 12:1,2.
Het is als medicijn tegen egoïsme, en ons oude karakter.

3.GALBAN
Het is afkomstig van een heesterplant, die een witte hars bevat met genezende kracht.
Het heeft een bittere smaak en is welriekend. Galban betekent'bestemd voor een welriekende reuk'.
Alzo is het gebed: bitter voor het vlees, welriekend voor de ziel, krachtig (gezond) voor de geest.

4.WIEROOK
Het grondwoord in de oorspronkelijke taal betekent 'wit zijn'.
De witte wierook was de beste. Het werd gebruikt voor roken bij offeranden en voor parfums.

Samenvatting:deze welriekende specerijen spreken ons van Christus' leven in Zijn volkomen overgave, verbrijzeling en vertering (Zijn lijden) dat tevens ook als een zoete geur van kostbare zuivere wierook is voor God.

Onze aanbidding:in ons gebedsleven zó in gemeenschap te zijn met 'deze Christus', dat wij door Zijn beeld geabsorbeerd worden en volkomen in Hem verzonken zijn.

Exodus 30:35;een reukwerk, gemengd (gezouten), rein, heilig.
D.w.z. dat bij de juiste aanbidding, het geestelijk leven pittig (smaakvol) en zonde werend, zuiver van binnen en buiten blijft.

Exodus 30:7,8's Morgens en 's avonds moesten de welriekende specerijen aangestoken worden.
's Morgens voor de gehele dag, en 's avonds voor de gehele nacht, m.a.w. er moet een gedurig gebed opstijgen tot God, zowel van het kind van God, als van de gemeente Gods.
Vers 9a. Geen vreemd reukwerk mag er branden. Het gebed moet steeds doortrokken zijn van een zuiver motief.

Lees: Johannes 4:23 'Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders…'
Jesaja 1:13'Het reukwerk is Mij een gruwel……'
Openbaring 18:13- reukwerk en wierook van Babel.

In de aanbidding mag dus niet gevonden worden: vlees - onwaarheid (leugen, bedrog, zonde),
zelfzucht, eigen roem en eer, eigen vuur en eigen kracht, traditie en gewoonte, of duivels vuur.
De aanbidding moet zijn doorlouterd en zuiver, dat zich alleen richt tot God.

Openbaring 19:10Aanbid God.
Geen brand - spijs - en drankoffer.
Geen wettische beginselen; zij vermoorden het gebedsleven.
In het gebed mag geen gebondenheid zijn, de Heilige Geest moet volop de gelegenheid hebben Zijn werk te doen.
Offeranden horen thuis bij het brandofferaltaar, niet bij het wierookaltaar.
Het gebed is geen 'moeten' geen zware plicht, geen last, doch een vrijwillige aanbidding.
Hoe vaak heeft de ziel zich opgelegd uren te bidden als gewoonte, en het gebed word een last.