jeruzalem-aOns lichaam is ongeveer 7 x een span, gemeten van hals tot voet in staande houding.
Nu is ons hoofd + lichaam het beeld van: Christus = het Hoofd de gemeente = het lichaam Kollosenzen. 1:18,24.
Dit lichaam bestaat uit hen, die verlost zijn door het bloed van Christus ( = het Lam van God)
en ook door het schaduwbeeld van dieren - offeranden, en wel vanaf de val van Adam en Eva tot en met het 1000-jarig Vrederijk.
Een totale periode omvattend van = 7000 jaar.

En nu zien we, dat het Nieuwe Jeruzalem een vierkante stad is -Openbaring. 21:10, 16, waarin de gemeente des Heren verzameld is.
Dit Nieuwe Jeruzalem is gedurende 1000 jaren boven bij Christus Openbaring. 20:4,


om na het 1000jarig vrederijk op de nieuwe aarde neder te dalen.
De vierkante borstlap heeft als typebeeld het Nieuwe Jeruzalem, de vierkante stad, voor 1000 jaren bij de Heer verblijvend.
Deze 1000 jr. = een span. Het lichaam meet 7 span.

Het lichaam des Heren nl. de gemeente. heeft een tijd-maat van 7000 jaren.
Alzo meet de vierkante stad (= de vierkante borstlap) 1000 jaren = een span.
Dit nieuwe Jeruzalem draagt Hij 1000 jaren op Zijn hart, m.a.w. 1000 jaren heeft Hij dat Nieuwe Jeruzalem bij Zich gehouden, en hierna daalt zij pas neder op aarde - Openbaring. 21:2, 9, 10.
Het is Gods bedoeling de bruidsgemeente, dit is de kerk die tot het laatste overblijft, in het Nieuwe Jeruzalem binnen te leiden.

2e Beschouwing.
De vierkante borstlap, de efod en de kunstelijke riem hebben alle precies dezelfde kleuren nl. goud, hemelsblauw, purper, scharlaken, fijn getweernd linnen.
De efod (= Jezus' leven) heeft dezelfde kleuren als de vierkante borstlap.
Het Nieuwe Jeruzalem is de bruid, Openbaring 21:2, 9-11.
Hieruit afgeleid, moet de bruid straks komen tot absolute geestelijke gelijkwaardigheid aan haar Hemelse Bruidegom!

De urrim en de thummim
In Exodus 28:30 lezen we, dat in de borstlap de urim en de thummim zijn gezet.
In de gehele bijbel vinden wij geen verklaring over de urim en de thummim, wat deze eigenlijk zijn.
Men heeft verschillende veronderstellingen gemaakt, doch wij zullen hier niet op ingaan,
en ons slechts bepalen bij de betekenis van de namen:
Urim = LICHT (Openbaring);
Thummim = VOLMAKING (oordeel)

Hiermee hebben wij de geestelijke klederen van de hogepriester behandeld.
De Here Jezus legde Zijn klederen op het kruis af, Johannes 19:23,24
en deze klederen werden verdeeld en het lot daarover geworpen.
Vanaf het kruis begint onze kleding. O welk een liefde van God.
Hij ontblootte zich om ons te kleden. Dat elkeen zich klede met Zijn sierlijke klederen.

De geestelijke betekenis:
In Exodus 28:40 staat niet geschreven in welke kleuren de rok gedragen moest worden.
Sommigen nemen de rok van wit linnen, anderen weer van dezelfde kleur als de efod.
In elk geval waren de kleren heerlijkheidsklederen.

Wij hebben de geestelijke rokken aan te doen, aangezien wij priesters genaamd worden.
1 Petrus 2:9; Openbaring 5:9,10.
Deze witte klederen waarmee Jezus bekleed was op de berg der verheerlijking,
Mattheús 17:1-13, zullen ook eenmaal de klederen zijn van de Bruid des Heren Openbaring 12:1

Wij merken nog op, dat zowel de hogepriester en de priesters deze kleding niet mochten dragen op het naakte lichaam (vlees), doch dat eerst linnen onderbroeken moesten worden aangedaan tot dekking van hun schaamte.
Alzo worden ons onze geestelijke klederen gegeven, wanneer wij ophouden in de begeerlijkheid van het vlees te wandelen.

En hiermee word dit prachtige hoofdstuk over de kleding van de hoge priester beëindigt, met de bede dat elk kind van God verlangen zal deze kledingen dagelijks te dragen
en hiermee te mogen wandelen voor het aangezicht van God, als iets dat bij zijn wezen hoort.
Mochten wij door een of andere oorzaak deze kleding hebben afgelegd, moge de Heer ons dan het gevoel geven van naaktheid, gelijk Adam en Eva naakt waren en zij zich hiervan bewust werden.