hogepriesterLaat ons de kleuren nog nader bekijken:

Hemelsblauw: opstandingskracht, die de dienstknecht van Gomoet hebben om de werken van de duivel te verbreken.
Dit lezen wij voornamelijk in het Evangelie van MARKUS, waar de kracht van God bij uitnemendheid naar voren treedt.

Purper: wijst op koningsmajesteit (denk aan de purperen koningsmantel).
Deze eigenschap komen we voornamelijk tegen in het Evangelie van MATTHÉÜS, waar Jezus wordt voorgesteld als Koning in Zijn vergevende liefde.
Let op: een koning is altijd het tegengestelde van een dienstknecht.

Scharlaken: wijst op het bloed van menselijk lijden. Dit wordt ons duidelijk in het Evangelie van LUKAS, waar Jezus wordt voorgesteld als de Zoon des mensen, m.a.w. waar het zuiver menselijk van Zijn wezen naar voren treedt


Fijn getweernd linnen: (= wit): wijst op de Goddelijke gerechtigheid en dit brengt ons het Evangelie van JOHANNES, waar Jezus ons uitgeschilderd wordt in de gerechtigheid van de Zoon van God.
Let op: de Zoon van God is weer een tegenstelling van de Zoon de mensen.

Deze 4 uit schilderingen in de 4 Evangeliën zijn juist elkanders tegenstellingen.
Alzo was de omwandeling van Jezus, op aarde als in een kruisproces door de Heilige Geest.

Het goud van de efod.
De kruiswandeling van Jezus dit kan alleen door de Heilige Geest tot stand worden gebracht, hetgeen uitgedrukt wordt door de gouden draad.
EFOD = de kruiswandeling
GOUDEN DRAAD = de Heilige Geest - dus de kruiswandeling door de Heilige Geest.
De Here Jezus was steeds vol van de Heilige Geest.

De 2 stenen met de 12 namen der zonen van Israël.
Zij vormden de steunpunten, waar de efod aan bevestigd was middels de schouderbanden.
Die 12 namen verwijzen naar de 12 apostelen, die Hij tijdens Zijn omwandeling koos.
Zij vormen de draagkracht (= de steunpunten bij de schouderbanden) van de gemeente
die door Zijn leven zou worden gevormd. De 2 stenen zijn naar steen snijderswerk gegraveerd als zegelen;
dus de namen van de zonen van Israël waren als zegelen gegraveerd.
Dit is een heen wijzing naar de verzegeling met de Heilige Geest, die de 12 apostelen en met hen ook de andere kinderen Gods, ontvingen.
Waarlijk, alle kinderen Gods moeten vervuld worden met de Heilige Geest
en deze boodschap moet alom worden verkondigd.

De blauwe mantel van de efod - Exodus 28:31-35

Blauw = de kleur van de opstanding.
De blauwe mantel = de opstanding van Jezus.
De mantel des Efods = dat de opstanding bij de dood behoort.
Blauwe mantel = opstanding.
Efod = kruisdood.

Granaatappelen.
Deze bevinden zich aan de zoom van die blauwe mantel, met telkens tussen 2 granaatappelen een gouden schelletje.
De granaatappelen zijn een symbool van de Gods - gemeenten.
Deze worden immers gevormd door de Opstandingskracht, die van boven uitgestort wordt.
De 1e gemeente werd op de 1e Pinksterdag gevormd.
Hoe ziet een granaatappel er uit?
In Exodus 28:33 worden zij beschreven in de volgende kleuren:
hemelsblauw, purper, scharlaken. Dezelfde kleuren als bij de efod.
Dit zijn de kleuren van de echte granaatappelen.
In deze kleuren zien we Gods eis aan de gemeenten, die precies te wandelen hebben als hun Heer en Meester.
Van binnen zijn de granaatappelen verdeeld in vakken, en in deze vakken bevinden zich roze besjes.
Dit is het beeld van de kinderen van God: verdeeld in verschillende werkzaamheden en ambten, doch allen verbonden door de rode kleur van de liefde van God.
(Het tegengestelde is in de praktijk wel waar, dat ze juist tegen elkaar verdeeld zijn door twisten, tweedracht, jaloezie, etc.)

Ons gebed moet zijn: "0, Heer, schenk ons die eenheid - niet door kracht of geweld, maar door Uw Heilige Geest alleen.
Wat werd al niet gedaan (in eigen kracht) om die eenheid te bereiken.
Grote scheuringen waren het gevolg. Scheuringen ontstaan door hoogmoed, zelfgerechtigheid en egoïsme -
en deze dingen halen wij er niet uit door systemen of iets anders - God moet het doen door Zijn Heilige Geest.
Wat we van God moeten vragen is: een diepe overtuiging en blik van ons eigen zondig bestaan, dan zullen wij geen anderen oordelen.

De gouden schellen.
Tussen elke twee granaatappelen hebben we een gouden schel. Wat betekent dit?
Een gouden schel is een geluidgevend voorwerp;
als de Hoge priester zich in het heiligdom bevindt geven de schellen een liefelijke heldere klank.
Goud = de hemelse rijkdom, de Heilige Geest d.w.z. als de Heilige Geest actief wordt in de gemeenten
(als Jezus waarlijk in de gemeenten wandelt) zo horen wij de liefelijke klank van de liefde en de aanbidding, die haar toppunt heeft in de tongentaal.
1 Korinthe. 14:2,3 "Want die in een vreemde taal spreekt, spreekt tot God (niet tot de mens) en sticht zichzelve.
Bidden is goed - aanbidding is heerlijker; en doet de ziel in extase opgaan voor Gods genade'.
Aanbidding = de wierook van het altaar, die het heiligdom met een liefelijke reuk vervult.

De rok met oogjes· Exodus 28:39.
Dit is dan het 3e kledingstuk, na de blauwe mantel en de efod.
We hebben mogen opmerken, dat de efod = een heen wijzing naar de kruiswandel.
De blauwe mantel des Efods naar de opstanding.
Daarom is het niet moeilijk te onderscheiden, dat de witte rok = een heen wijzing naar Jezus' hemelvaart.

Want deze zijn de 3 feiten, die Jezus' leven kenmerkten, nl.:
DOOD - OPSTANDING - HEMELVAART.
Wij zien Jezus op de berg in Galilea ten hemel varen.
De bijbel vermeldt niet, dat Hij heenging in Zijn glanzende klederen der heerlijkheid,
ofschoon we dit wel kunnen afleiden en aannemen, als wij het type-beeld bestuderen in Leviticus 16:2-4.