aambiddingGods belangrijkste doel van een Pinkster-ervaring is:
kracht uit te delen aan de gelovigen om tegen anderen te getuigen van Jezus Christus.

Het woord "getuigen"betekent letterlijk, "het vermogen om door te geven wat men gezien, gehoord of ervaren heeft".
Het eerste wat de Heilige Geest doet is: Jezus Christus tot een werkelijkheid voor ons maken.
Daarna bekwaamt Hij ons om van deze levende Heer te getuigen, door Zijn leven te tonen aan anderen dóór het onze heen, in gedachten, woorden en daden.


De vruchten en gaven van de Heilige Geest zijn de middelen, waardoor anderen Christus
in ons zien en horen. Hierdoor zal het ons al spoedig duidelijk worden, dat "getuigen" veel meer inhoudt
dan een traktaat uitreiken of iemand uit te nodigen mee naar kerk of samenkomst te gaan,
ofschoon dit er in bepaalde gevallen wél bij inbegrepen kan zijn.
Getuigen is LEVEN! Het is niet de vraag óf we getuigen zijn of niet, maar wát we getuigen
en hoe doeltreffend dat getuigenis is. De Heilige Geest verlangt, dat we ononderbroken getuigen van Jezus Christus zijn!
Dit moet voor ons even werkelijk en normaal zijn als de dagelijkse voortgang van ons natuurlijke leven.
Hóe, wáár en wannéér iemand ons ontmoet, men moet ten allen tijd Jezus Christus in ons ontmoeten.


De door God gestelde regels voor dit getuigen zijn zeer eenvoudig: Leef Christus uit en heb liefde voor uw medemensen!
De wijze waarop deze liefde openbaart is in zachtmoedigheid en geduld, of in een directe, positieve uitnodiging om tot Christus te komen en in kracht.
Soms werkt de Heilige Geest als een machtige stormwind en dan weer is Hij zo teer als een rondcirkelende duif, die naar een plek speurt om op te dalen.
Was dit ook niet zo met Jezus, toen Hij op aarde wandelde.
In tedere liefde verzamelde Hij de kleine kinderen om Zich heen, maar in grote kracht en autoriteit beval Hij de satan om de gebondenen los te laten.
Werd er wel ooit een groter voorrecht aan mensen geschonken, dan deel te mogen hebben aan het werk en de gaven van Gods Zoon en Gods Geest!
Iedere dag opnieuw mogen we ons Hem ter beschikking stellen en vragen
of Hij iemand op onze weg wil brengen met een verlangend, door Gods Geest voorbereid hart.
O, dat wij toch de juiste mate van gevoeligheid en bekwaamheid mogen bezitten om de kansen, die op onze weg komen, te zien en te benutten!

En komen zúllen ze, want God wil onze levens zo vormen en leiden, dat we anderen tot zegen zijn, als we Hem daar vertrouwend om bidden.
Wél vraagt dit een voortdurende waakzaamheid, want God geeft dikwijls kansen
als we daar geheel niet op bedacht zijn.
Hoe vaak gebeurde het niet, dat we - op het meest onverwachte moment - Gods Woord aan iemand mochten doorgeven.
Het leven van een overgegeven kind van God is een groot avontuur vol verrassingen!
Als wij Hem vragen Zijn belofte van een met de Geest vervuld leven aan ons wáár te maken, zal hij dat doen!
Op vreemde plaatsen en op voor ons vreemde tijden zullen we met vreemde mensen in contact gebracht worden.
Ons leven zal geen "ledigheid"kennen.

De vervulling met de Heilige Geest is een afdoend geneesmiddel tegen verveling en lusteloosheid.
Het leven is na deze ervaring nooit meer hetzelfde als daarvóór.
Hoe heerlijk is het besef ingeschakeld te zijn in Gods verlossingsplan!
Laten we echter steeds bedenken, dat niet wij het zijn, die een ziel tot Christus kunnen leiden,
maar dat dit het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is, door ons.
Ons aandeel is slechts de door Gods Geest aangeraakte harten, in Zijn kracht het Woord des levens te mogen voorhouden.
Iets anders hebben we niet te doen. God zal Zijn Woord bevestigen aan elk hart, dat gehoorzaam en gelovig op Zijn boodschap ingaat en Zijn vrede daarin doen dalen.
Geloof en ervaring gaan hand in hand in het Koninkrijk Gods.
Gods Geest bedient Zich altijd van Gods Woord om Gods Zoon te verheerlijken.
Dat wil Hij door uw en mijn leven doen en dat leven is ons getuigenis.

Vervuld zijn met de Heilige Geest betekent: kracht bezitten om een levende getuige te zijn!
uit Gouden Schoven door: J. Sigmond