tabernacle-koperen-brandofferaltaar-tekening 240x184Exodus 27:1-8 DE BESCHRIJVING
Vers 1. Een altaar van sittimhout. Afmeting: 5 el x 5 el (vierkant) x 3 el hoogte.
Vers 2. Er zijn 4 hoornen op zijn 4 hoeken. Uit dat altaar zullen de 4 hoornen zijn.


De 4 hoornen met koper overtrokken.
Vers 3. Er zijn ook: potten, (plaats voor de as) schoppen, besprengbekkens, vorken, koolpannen, alles is van koper gemaakt.
Vers 4. Een rooster van koper netwerk. Aan dit net 4 koperen ringen aan de 4 einden.
Vers 5.Dit netwerk wordt op het midden van het altaar bevestigd, onder de rand van het altaar.
Vers 6.Er zijn handbomen van sittimhout, met koper overtrokken.
Vers 7.Deze handbomen (draagstokken) zullen in de ringen zijn - aan beide zijden van het altaar.
Vers 8.Het altaar is hol - van planken gemaakt - naar het model, dat God aan Mozes op de berg toonde.

Op dit brandofferaltaar werden de dagelijkse, de wekelijkse en jaarlijkse offeranden gebracht.

DE BETEKENIS VAN HET ALTAAR

Altare' (latijn), samenstelling van: 'Alta' = hoog; 'Ara' = haard; plaats waar vuur brandt;
'Mezbach' (Hebreeuws) = een plaats om te slachten.
Het brandofferaltaar heeft 3 belangrijke factoren:
a.Hoge plaats (hoogte = 3 el)'
b.Slachten (bloed);
c.branden (vuur)

Leviticus 1 - Het brandoffer
Vers 2. De offeranden van vee, runderen, schapen (dieren)
Vers 5.Het offerdier werd geslacht, en het bloed rondom besprengd.
Vers 6.Het offerdier werd brandoffer genoemd.
Vers 7.Vuur wordt gemaakt op het altaar.
Vers 9.Alles op de vuur verbrandt. Het is een brandoffer: een liefelijke reuk voor de Here!
Vers 4.Het brandoffer is tot verzoening.

DE GEESTELIJK BETEKENIS.
Het ALTAAR, de verhoogde plaats, is een prachtige heen wijzing naar: HET KRUIS VAN CALVARIE.

Het kruis van Golgotha, waar God en mens zich verzoenen middels het offer van Jezus Christus, het Lam van God.
Johannes 12: 32,33 Het kruis = een verhoogde plaats
2 Korinthe 5: 18 - 19, 21 Verzoening God en mens door het offer van Christus.
Johannes 1:29 Jezus, Lam van God

Het 1e voorwerp
Het altaar is het allereerste voorwerp dat we tegenkomen bij de ingang van de voorhof.
Alzo is het kruis van het allervoornaamste belang, waarmee wij kennis maken bij ons binnentreden
in God's sublieme verlossingsplan (weergegeven in de orde van de tabernakel)

Dood en opstanding
Door de dood en opstanding van Jezus (kruis) werd voor de zondaar tot stand gebracht:
Schuldvergeving
Zonde-verzoening
Algehele vernieuwing
Rechtvaardigmaking

Lees: Romeinen 4: 24,25 Op het altaar werd het lam (offerdier) geslacht en door vuur verteerd.
De eis van de wet werd hier volbracht.
Alzo kwam ook de volle straf op Jezus, het Lam van God, dat voor de zonde van de wereld gestraft werd.
Jesaja 53:5 "……..de straf was op Hem…."
Jesaja 53:7 "..als een lam werd Hij ter slachting geleid."


EEN ALLES OMVATTENDE BETEKENIS
Wat betekende de gehele Israëlitische godsdienst zonder de offerandes op het brandofferaltaar?
Dit altaar stond in verbinding met het prachtigste voorwerp in het heilige de heilige, de Arke des Verbonds.
Wat zou de gehele Christelijke Godsdienst betekenen zonder het kruis, zonder bloedverzoening?
Dit kruis (het bloed) staat immers in verbinding met het allerheiligste, dit is de Troon van God Hebreeën 10: 19 - 22

Harten gereinigd van het kwade geweten - Hebreeën 9: 14 (door het bloed van Jezus)
De Here richt onze ogen op de verhoogde plaats van het kruis, opdat wij geloven zouden en door het geloof behouden zouden worden.

HET KOPER VAN HET ALTAAR
Dit spreekt ons van oordeel over de zonde.
De bijbelse betekenis van koper is 'oordeel'; dit maken wij op als wij het Altaar in het boek

Openbaringen bekijken Openbaring 6:9 - 11 Oordelen = vergelden.
Het oordeel van God = een rechtvaardige vergelding t.o.v. de werken (daden, handelingen, etc.)
van ieder mens Romeinen 2:5 - 8

Dit geeft twee resultaten:
1. EEUWIG LEVEN voor degenen, die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer
en onverderfelijkheid zoeken. Romeinen 2: 7,10
2. VERBOLGENHEID EN TOORN voor degenen, die twistgierig zijn, de waarheid ongehoorzaam, de ongerechtigheid gehoorzaam en die het kwade werkt. Romeinen 2: 8,9

De kennis der zonde komt door de wet van God (= geboden van het Oude Testament. Exodus 20: 2-17
en de nieuwe geboden Gods van het Nieuwe Testament Mattheus 5: 27-48

WAT IS ZONDE?
1 Johannes 3:4 Zonde = overtreding van de wet.
Jakobus 4:17 Niet leven naar het licht dat men heeft = zonde
Lukas 18:13 Zondaar = iemand die het doel mist
Johannes 16: 9- Johannes 3:18 Zonde = niet geloven in Jezus.
Romeinen 14:23 Zonde = wat niet uit het geloof is.
Johannes 3:19 Zonde, die rijp is voor God's oordeel = het licht kennen en toch de
duisternis liever hebben ; dit is oordeel.
1 Samuel 15: 23 Wederspannigheid = zonde (opstandig, rebelleren.)

Christus op het kruis heeft het volle oordeel voor ons gedragen;
daar kwam Gods vergelding op Hem - en de zondaar wordt gerechtvaardigd.
Jesaja 53: 4,5,8; Romeinen 4:25; 2 Korinthe 5: 21; Galaten 3:13; 1 Petrus 2 :22-24;
VLOEK = een volkomen en grondige verwensing, verafschuwing, verfoeiing.

DE HOORNEN VAN HET ALTAAR
Deze wijzen naar de KRACHTIGE SCHUILPLAATS der verlossing.
HOORNEN = een symbool van kracht. Psalmen 18: 2; Habakuk 3: 3; Lukas 1: 68 - 71; Openbaring 5: 6;
Lees ook: Hebreeën 9:12 ; een eeuwige verlossing door Zijn bloed.