De Bijbel God-zorgt-voor-jouzegt: "Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is (dat Hij Gods Zoon en onze Redder is) is een kind van God" (1Johannes 5:1)."En allen die Hem aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden" (Johannes 1:12). Om u te helpen: U bent nu Gods eigendom. Uw naam is geregistreerd in Hemel. U bent Gods eigen kind. De Here Jezus beklemtoonde dit gegeven in:(Lucas 10:20). maar verblijdt u …dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.


Wanneer een prinsje in een koninklijk huis geboren is, weet hij niets over het koninkrijk, de rijkdom en de waardigheid van zijn vader. Ondanks zijn onwetendheid is hij een koningszoon. Hij is een kind van de koninklijke familie en een erfgenaam. U bent nu een kind van God en een erfgenaam van het Koninklijk Huis van de hemel. Alleen als u geestelijk "groeit" in Jezus, zult u de positie, de voorrechten en de rijkdommen krijgen die voor u zijn weggelegd.

De heer en mevrouw Paulsen hebben geen kinderen en nemen het besluit een kind te adopteren. Zij bezoeken een weeshuis en kiezen een kleine jongen uit. De dag dat hij in hun huis aankomt, is hij geadopteerd (geboren) in de familie. Alle voorrechten van het zoonschap zijn nu van hem. Hij is nu hun zoon. Toen hij aan hen werd voorgesteld, kende hij hen als de heer en mevrouw Paulsen. Zijn adoptie geeft hem nu de vrijheid om "papa en mama" te zeggen.
Wanneer wij Jezus hebben aangenomen, ontvangt God ons.

God geeft ons een andere geest. Wij zijn door Hem aangenomen als zonen.
En doordat Zijn Geest in ons woont, roepen wij: "Abba! Vader!" Galaten 4:6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!
De Bijbel zegt: "Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw.

U bent als het ware opnieuw door God geschapen.
Er is een heel nieuw leven begonnen" (2 Korinthiërs 5:17
Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden). U maakte vroeger deel uit van het koninkrijk van de duisternis, maar u bent nu overgeplaatst naar het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde (Kolossenzen 1:13).
Als u uw hart opent, zult u ervaren hoe God uw oude manier van denken zal veranderen. Probeer niet uw nieuwe leven te leven volgens uw oude ideeën, gewoonten en manieren.Laat Christus u veranderen naar Zijn gelijkenis.
(Romeinen 8:28-29). St.vert. En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. / 29 NLB vert. Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren bestemd, dat zij gelijkvormig zouden zijn aan het beeld van zijn Zoon, opdat hij de eerstgeborene zij onder veel broeders;
Om te lezen: 1 Johannes 5:1-4; Johannes 1:1-13; Galaten 4:1-7.
Om te memoriseren: Johannes 1:12.

U BENT EEN KIND VAN GOD! EN EEN ERFGENAAM VAN HET KONINKLIJK HUIS VAN DE HEMEL. U BENT "OPNIEUW GEBOREN"
Als u uw hart opent, zult u ervaren hoe God uw oude manier van denken zal veranderen. Probeer niet uw nieuwe leven te leven volgens uw oude ideeën, gewoonten en manieren. Laat Christus u veranderen naar Zijn gelijkenis (Romeinen 8:28-29) De Bijbel zegt: "Wat wij gezien en gehoord hebben, vertellen wij ook verder omdat wij graag willen dat velen deel zullen hebben aan onze gemeenschap met de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus "
(I Johannes 1:3)."Ik heb dit geschreven aan u, die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt " (I Johannes 5:13).

Om u te helpen: God wil dat u verzekerd bent van Zijn beloften. Wanneer u wordt verleid om te twijfelen aan de echtheid van uw Redding (uw nieuwe leven in Christus), bedenk dat deze gedachten van twijfel, de stemmen van satan zijn. De duivel is de vijand van God en van u.
Van het begin van de schepping heeft hij het vertrouwen van de gelovigen in Gods Woord willen ondermijnen.
Jezus zei, "De dief komt alleen om te stelen, te doden en uit te roeien. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven" (Johannes10:10).

De duivel is een dief. Een dief wil altijd stelen van hen die iets kostbaars hebben. Als u niet het nieuwe Leven van Christus bezit, waarom zal de duivel u dan lastig vallen? Hij valt u lastig omdat u iets van grote waarde van God hebt ontvangen. Wees bewust van de dief! Hij probeert u van uw schat te beroven! Uw verdediging tegen deze "dief" zal het Woord van God zijn.
God bedoelt elk woord dat Hij heeft gesproken.
Bedenk alleen al hoe de Schriften, die over Jezus Christus schrijven, in elk detail zijn uitgekomen toen Jezus voor ons op aarde kwam. Hij leefde op deze aarde een korte periode, stierf, werd begraven en stond op uit de dood op de derde dag (1 Korinthiërs 15:3-4).
Na ongeveer zes weken ging hij terug naar de hemel naar Zijn Vader van wie Hij gekomen was.
De Here Jezus zei: "Ik ben de waarheid" (Johannes 14:6).
Het gehele onderricht van Christus laat ons de bedoeling van Zijn Vader voor ons zien. Het Kruis van Jezus en het lege graf zijn het bewijs dat u absoluut op de integriteit van God kunt vertrouwen.
"Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven" (Johannes 3:36).
"Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden" (Romeinen 10:13).
Gelooft u deze beloften van God? "Ja, ik geloof, ik zal het geloven!" is uw antwoord. Dan hebt u de zekerheid dat u opnieuw geboren, gered, bent.
U hebt het eeuwige Leven. Laat de "dief" vluchten door moedig te verklaren:
"Ik heb het nieuwe Leven in Christus mijn Redder.
Dat weet ik door het Woord van God."

Om te lezen: Johannes 20:26-31; 1 Johannes 1-10; 1 Johannes 5:1-21
Om te memoriseren: Romeinen 10:13