2in-de-stalIn het evangelie van Lukas lezen we dat de engel Gabriël uit de hemel neerdaalde en bij een maagd, genaamd Maria, kwam. Geen wonder dat ze helemaal van haar stuk was! Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bevreesd, Maria, want jij hebt genade gevonden bij God.

En zie, je zult zwanger worden en een zoon baren, en jij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogste genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en Zijn koningschap zal geen einde nemen." Dit was de aankondiging van wat God zou gaan doen.Maria werd gevraagd een kind te dragen dat niet uit een mens maar uit God geboren was; geboren om ons te verlossen van dood en duisternis en het ons mogelijk te maken toe te treden tot het huisgezin van God. Maria was ondertrouwd met Jozef, dus het laat zich wel raden hoe Jozef zich voelde toen hij ontdekte dat zijn verloofde zwanger was. Hij wist dat hij er niets mee te maken had!! Hoe zou hij kunnen trouwen met een meisje dat in verwachting was van iemand anders? Maar... hij kon haar ook niet verlaten, want Maria's omstandigheid zou niet verborgen kunnen blijven en dus was haar reputatie in het geding. Terwijl Jozef zich afvroeg wat hij moest doen, verscheen hem een engel in een droom, die hem de situatie precies uit de doeken deed.
"Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, je vrouw, tot je te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren. En jij zult Hem de naam Jezus geven.'Ondertussen vaardigde keizer Caesar Augustus, (een meesterboekhouder), in Rome een bevel uit om in zijn hele rijk een volkstelling te houden.

Aan de rand van dat grote rijk, in een klein dorp genaamd Nazareth, waar ook Maria en Jozef woonden, maakte soldaten het bevel bekend dat alle onderdanen zich moesten laten inschrijven in de plats waar hun familie vandaan kwam. Vanwege zijn afkomst moest Jozef zich laten registreren in Betlehem, de stad van koning David. Dus gingen Jozef en Maria op weg.

Vijfhonderd jaar daarvoor had de profeet Micha al over dit kleine dorp gesproken: "En jij, Betlehem Efrata, al ben je klein onder de geslachten van Juda, uit jou zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van oudst, van de dagen der eeuwigheid."

In Betlehem aangekomen zocht Jozef een plaats om te overnachten. Toen hij het stadje doortrok moet het hem angstig te moede zijn geworden, want er was nergens plaats terwijl het kind ieder moment geboren kon worden.De ene herberg na de andere bleek vol te zitten. Jozef moest vrijwel ten einde raad zijn geweest. De enige plek die hij nog kon vinden was een stal, waar herders in tijden van ruw weer hun schapen binnen brachten.
Een herberg is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, waar de dingen van de dag besproken worden, waar meningen worden uitgewisseld.De stal daarentegen is een plaats voorbuiten geslotenen, voor wie niet meetelt, voor wie vergeten is.Daar zochten Maria en Jozef uiteindelijk hun toevlucht.
Daar, in de eenzaamheid en de kou van de tochtige stal werd Jezus geboren.

"U is heden de Heiland geboren, namelijk
Christus, de Here, in de stad van David."

Niemand zou nu nog kunnen volhouden dat God alleen maar ver weg is, Iemand 'ergens daarboven'. Toen Maria Jezus ter wereld bracht, hield zij in haar armen de Gast die tevens de Gastheer van de wereld is. Hij werd gewikkeld in linnen doeken en zijn eerste bedje was een kribbe, de voerbak van de dieren, gevuld met stro.

God gewikkeld in schamele kledij? God liggende in een kribbe?
Niemand zou ooit op het idee zijn gekomen dat Gods komst naar de aarde onder zulke armelijke omstandigheden zou plaatsvinden, zo hulpeloos. Maar dat is nu precies de reden waarom zo veel mensen Hem niet vinden. Stel je voor; als u de hele wereld in uw hand had, als u in staat was te kiezen waar en hoe u uw eerste kind zou willen krijgen, wat voor plaats zou u dan hebben uitgekozen? Een eersteklas ziekenhuis? Een comfortabele en warme omgeving?

Daarentegen verkoos God, die elke plaats had kunnen uitkiezen, juist de laagste plaats op aarde.
Een koude, gure stal dus met een vuile voederbak, de kribbe, erin als bedje.
Het hart van elk mens lijkt ook wel op een vuile kribbe. Vanuit het hart komen de smerige, onreine, vuile zaken, als: zelfzucht, onreinheid, hoererij, dronkenschap, e.d.

Wij allen hebben van nature een bevuild hart.
Hoe we ook ons best doen om hier iets aan te veranderen.
Het zal vanuit onszelf nooit goed genoeg zijn voor God.
We zijn allen van God afgedwaald en zijn en doen niet zoals het God behaagt.

De mens heeft zich van God afgewend; de innige relatie tussen de mens en God, die Adam en Eva de twee eerste mensen op aarde hadden, is verstoord, door hun eigen keuze.
Ze kozen met hun eigen vrije wil tegen God. Dit is als het ware 'in de genen' gaan zitten, waardoor ieder mens geboren wordt met een hart dat in eerste instantie niet op God gericht is, maar op zichzelf met alle gevolgen van dien...

Maar: Jezus kwam naar deze aarde om licht en hoop te brengen in deze 'toestand' van ons hart. Hij trad op als middelaar tussen God en de mens. Hij bracht een God welgevallig offer waardoor de vuile, verloren, toestand van ons hart en dus de relatie met God weer hersteld werd.
Hij stierf n.l. in onze plaats (het offer) en door dit offer ziet God, als wij het offer aannemen en de vuiligheid in ons hart toegeven en om vergeving hiervoor vragen, niet langer de smeerboel bij ons van binnen. Hij heeft het dan weg gewassen en gezuiverd. We hebben als het ware een nieuw hart gekregen. En....door de dood in te gaan, kon Hij tevens de boeien van de dood ontbinden, waardoor wij in eeuwigheid met Hem mogen leven.

Kerst is voor mij:
Jezus' geboorte op aarde met uiteindelijk doel
het herstellen van de relatie tussen mens en God.

En ook:
Jezus' geboorte in mijn vuile hart en door Zijn offer
mag ik weer rein tegenover God staan.


Door: Ali